کشور تایلند - شهر بانکوک ٢٠١٣

اجرای گروه بین المللی لیله القدر در مراسم سالانه وزارت آموزش تایلند - مرداد١٣٩٢

اجرای گروه بین المللی لیله القدر در کشور تایلند - شهر بانکوک٢٠١٣

اجرای گروه بین المللی لیله القدر در بانکوک ٢٠١٣

حضور گروه لیله القدر در نمایشگاه وزارت آموزش بانکوک ٢٠١٣

حضور لیله القدر در کشور تایلند - شهر بانکوک ٢٠١٣

جرای گروه بین المللی لیله القدر در کشور تایلند - شهر بانکوک٢٠١٣

جرای گروه بین المللی لیله القدر در کشور تایلند - شهر بانکوک٢٠١٣

حضور گروه لیله القدر در همایش سالانه وزارت آموزش بانکوک٢٠١٣

لیله القدر ها در بانکوک٢٠١٣

گروه بین المللی لیله القدر دربانکوک٢٠١٣

حضور لیله القدر ها در کشور بانکوک ٢٠١٣