كشور عربستان - شهر مكه و مدينه ٢٠١٢

گروه بين المللي ليله القدر در جده

گروه بین المللی لیله القدر در مدینه منوره - رجب سال ١٣٩١

اعضای گروه لیله القدر در مقابل باب الجبرئیل - مدینه منوره ١٣٩١

اعضای گروه لیله القدر در مسجد قبا - رجب ١٣٩١

اجرای گروه بین المللی لیله القدر در هتل ریاض الزهراء - مدینه رجب ١٣٩١

مسجد النبی - ضبط شبکه قرآن سیما - رجب ١٣٩١

برادران دریایی - باب البقیع - رجب ١٣٩١

گروه لیله القدر در مسجد شجره ١٣٩١

گروه لیله القدر در مسجد الحرام - رجب ١٣٩١

اجرای گروه بین المللی لیله القدر در هتل مرجانه الاصیل - مکه رجب ١٣٩١

اجرای گروه بین المللی لیله القدر در هتل دار الهادی - مکه مکرمه رجب ١٣٩١

گروه بین المللی لیله القدر در مسجد شجره - رجب ١٣٩١

گروه لیله القدر در مسجد شجره - رجب ١٣٩١

گروه بین المللی لیله القدر در مسجد الحرام - رجب ١٣٩١

گروه ليله القدر دركنار خانه خدا - رجب ١٣٩١