كشور چين - شهر شانگهاي ٢٠١٠

اجراي گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپوي چين

اجراي گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپوي چين

اجراي گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپوي چين

اجراي گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپوي چين

استقبال مردم چين ار اجراي گروه ليله القدر در اكسپو

استقبال مردم چين ار اجراي گروه ليله القدر در اكسپو

استقبال مردم چين ار اجراي گروه ليله القدر در اكسپو

گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپو چين

گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپو چين

گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپو چين

گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپو چين

گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپو چين

گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپو چين

اجراي گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپوي چين

اجراي گروه ليله القدر در نمايشگاه اكسپوي چين

گروه ليله القدر همراه با رئيس نمايشگاه اكسپو جناب آقاي مهندس تندگويان