کشور امارات - شهرهای ابوظبی و دبی ٢٠٠٧

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

اجرای گروه لیله القدر در مراسم میلاد النبی

دیدار گروه لیله القدر با سفیر ایران در امارات

دیدار گروه لیله القدر با سفیر ایران در امارات