کشور آلمان - شهر فرانکفورت ٢٠٠٧

دیدار گروه لیله القدر با سرکنسول شهر فرانکفورت

گروه موسیقی الهی لیله القدر

دیدار گروه لیله القدر با سرکنسول شهر فرانکفورت

اجرای گروه لیله القدر در مسجد مراکشیها

گروه موسیقی الهی لیله القدر

اجرای گروه لیله القدر در مسجد مراکشیها

گروه موسیقی الهی لیله القدر

اجرای گروه لیله القدر در مسجد مراکشیها

گروه موسیقی الهی لیله القدر

اجرای گروه لیله القدر در مسجد مراکشیها

گروه موسیقی الهی لیله القدر

گروه موسیقی الهی لیله القدر