تركيه - آنكارا ٢٠٠٩

رايزني فرهنگي ايران در آنكارا

اجراي گروه ليله القدر در منطقه كچي اورن - آنكارا

اجراي گروه ليله القدر در منطقه كچي اورن - آنكارا

اجراي گروه ليله القدر در حضور مردم تركيه

اجراي گروه ليله القدر در حضور مردم تركيه

اجراي گروه ليله القدر در منطقه كچي اورن - آنكارا

اجراي گروه ليله القدر در منطقه كچي اورن - آنكارا

اجراي گروه ليله القدر در شبكه Dust TV - آنكارا

اجراي گروه ليله القدر در شبكه Dust TV - آنكارا

ديدار گروه ليله القدر با سفير ايران در تركيه

ديدار گروه ليله القدر با سفير ايران در تركيه

گروه ليله القدر در شهر آنكارا

گروه ليله القدر در شهر آنكارا